Wij leveren uw technische afdrukken razendsnel!
Terug naar bestellen

Voorwaarden

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Superplot worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Superplot;
2. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Superplot: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Superplot en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Superplot


1. Superplot is onderdeel VSkins te Oudwoude, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01115132. E-mailadres: info@superplot.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Superplot en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Superplot en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant digitaal beschikbaar gesteld. De klant dient tijdens de bestelling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De klant kan deze algemene voorwaarden zelf opslaan of uitprinten.

Artikel 4 - Maatvoering van tekeningen


1. Het uploadsysteem berekend automatisch de grootte van uw bestand. Tekeningen worden niet via de portal geschaald van bijvoorbeeld A3 naar A0. Wanneer wij na opdracht uw tekeningen schalen zijn wij nimmer aansprakelijk voor de inhoud of opdruk van uw tekening.
2. Superplot is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met de door leverancier geleverde goederen/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet en/of grove schuld van leverancier.

Artikel 5 -Afname van de bestelde goederen en herroepingsrecht


1. Alle producten zijn tot stand gebracht overeenkomstig met specificaties van de koper. Het betreft een maatwerkproduct. Derhalve kan zij de producten niet worden teruggezonden hetzij worden herroepen.

Artikel 6 - Acceptatie gecombineerde of wijzigingen bestelling


1. Het is niet mogelijk na opdracht meerdere orders te combineren noch te wijzigen.

Artikel 7 -Betaling


1. Superplot biedt twee betaalmogelijkeheden namelijk.
Betaling per Ideal waarbij de factuur direct kan worden voldaan en betaling op factuur. Alleen wanneer de klant zijn Kvk-nummer en BTW-gegevens heeft doorgegeven kan achteraf worden betaald. De gehanteerde betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum en kan worden voldaan op bankrekening NL65RABO0143298925 t.a.v. Superplot.nl onder vermelding van het factuurnummer. In geval van betaling op rekening dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur staat vermeld geldt een betalingstermijn van 15 dagen.
2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Superplot is gewezen op de te late betaling en Superplot de klant een termijn van 15 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 15-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Superplot gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Superplot kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Superplot zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Superplot kenbaar heeft gemaakt. Superplot zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 1 werkdag uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Superplot het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Superplot tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Superplot bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Wanneer door Superplot niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Superplot pas in verzuim nadat de klant Superplot schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste 10 dagen en de nakoming door Superplot binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 9 - Klachtenregeling

1. Klachten dienen door de klant te worden gemeld door het invullen van het beschikbaar online klachtenformulier.
2. Superplot beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Superplot.
4. Bij Superplot ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Superplot binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. De klant dient Superplot in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Op overeenkomsten tussen Superplot en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.